Quick Guide Montage - Frame IC / Nation IC - DK

Generel brugervejledning Vinduer, udadgående Vinduer leveret med anver- fere, der fastholder rammen i lukket position, fastholdes i åben stilling af et indven- digt stormjern/stjerthage. Anverfere kan justeres ved at stramme eller løsne øskenen i gevindpladen på ram- men. Vinduer leveret med kantpaskvil, betjenes med et greb, monteret i rammen. Kantpaskvillen har juster- bare rullekolver, der går i indgrebmed slutblikkene, der sammensikrervinduetihøjgradmodtvungenadgang. Rullekolverne kan løbende justeres for at øge eller mindske trykket på tætningslisten i lukkesiden. Slutblikket har to stillinger. Det inderste hul er til luk- ning af vinduet, mens det yderste hul er en ventila- tionsstilling. Vinduer og terrassedøre med friktionsbeslag forbedrer mu- ligheden for at positionere rammen i en vilkårlig åben stilling. Friktionen kan juste- res ved at spænde eller løsne friktionsskruen på glideren i aluskinnen. Dog er der ikke mulighed for en fastlås- ning af stillingen, her skal der tilvælges en grebsbe- tjent bremse (standard på udadgående terrassedøre) som fungerer ved at lukke grebet, når rammen står i den ønskede position. Rammen skal have en vis åb- ning, inden der er fuld funktion af bremsen. Vendbart beslag er forsynet med en børnesikring, der akti- veres automatisk når vindues- rammen åbnes ca. 10 cm. Den deaktiveres ved at trykke den sorte sikringslås ind og deref- ter åbne vinduesrammen helt. Sikringen låser automatisk igen, når vinduesrammen drejer ca. 170° rundt, så ydersiden kan pudses indefra Vinduer, indadgående Kip stilling giver en åbning på ca. 20 mm. Hvis dreje-funktionen an- vendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Ved positi- onsskifte mellem de enkelte funk- tioner skubbes rammen på plads i karmen før grebet drejes. Dreje eller dreje/kip elementer kan have grebsbetjent bremse. Bremsen aktiveres i drejefunktionen, ved at dreje grebet ned. Hvis beslaget fejlbetjenes, drejes grebet til vandret og hængseslsidens ramme presses ind i karmen. Ved at aktivere rammeløfteren kan grebet føres op i lodret stilling. Herefter lukkes vinduret og grebes drejes ned i lukket stilling. Beslaget er nu tilbage i sin grundstil- ling. Døre Facadedøre leveres som standard med kantpaskvil, der har min. 3 lukkepunkter. Kantpaskvilen har låsekasse midt på rammen, rul- lekolver og sikkerhedsslutblik øverst og nederst. Låsekassen er med falle og massiv hagekolve og der- til hørende justerbart sikkerhedsslutblik. Når grebet trykkes ned frigøres alle lukkepunkter og døren kan åbnes. Når døren lukkes aktiveres de ne- derste og øverste lukkepunkter ved at løfte grebet opad – herefter kan døren aflåses. Vedligeholdelse Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låsebeslag efter behov, dog mindst én gang om året. Se mere på Idealcombi’s montage app eller på montage.idealcombi.dk Detaljeret printvenlig brugervejledning findes på www.idealcombi.dk/brochurer Modtagelse og opbevaring I henhold til DVV’s fællesbetingelser omkring almindelige krav til montering af vinduer og døre, er det den entreprenør, der har ansvaret for monteringen, der skal sikre, at Idealcombi’s og DVV’s monteringsbetingelser bliver fulgt. Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er således ikke omfattet af Idealcombi’s garanti. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne eller tilføjer håndværkerne unødige ergonomiske belastninger - vi hen- viser til Branchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og døre fra Bran- chearbejdsmiljørådet for Bygge & anlæg. Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne. Hvis der er forhold, der giver anledning til reklamation, skal Idealcombi’s serviceafdeling straks under- rettes på tlf. 9688 2500, før monteringen påbegyndes. Et monteret element er at betragte som et accepteret element, med mindre der skriftligt er indgået anden aftale med Ideal- combi’s serviceafdeling. Mærkater og korkbrikker på ruder og anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med monteringen af elemen- terne. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Elementerne skal beskyt- tes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag. Med den samlede ordre følger én lille dåse maling i den aktuelle farve. Malingen er be- regnet for montøren til udbedring af mindre skader i forbindelse med monteringen. Idealcombi’s serviceafdeling er altid parat med hjælp og vejledning omkring vedlige- holdelse af overfladebehandlingen, ligesom vi er behjælpelige med oplysninger om, hvor ekstra maling i den aktuelle farve kan købes til senere brug. Korrekt montering og vedligehold har betyd- ning for garantien. For at sikre en optimal funktion og betjening, er det vigtigt, at vinduer og døre monteres korrekt. Fejl ved monteringen kan give funk- tionsproblemer, og sådanne fejl vil ikke være dækket af garantien på elementerne. Har du spørgsmål til montering af elemen- terne, er du meget velkommen til at ringe til vores serviceafdeling på tlf. 9688 2500 og få de nødvendige anvisninger. Grebsbetjentbremse Handleoperatedbrakestay 0-18 o Betjeningsområde forbremse Areaofoperation forbrake 19-89 o ✓ IC26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=