Quick Guide Montage - Futura - DK

Modtagelse og opbevaring I henhold til DVV’s fællesbetingelser omkring almindelige krav til montering af vinduer og døre, er det den entreprenør, der har ansvaret for monteringen, der skal sikre, at Idealcombi’s og DVV’s monteringsbetingelser bliver fulgt. Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller smøring, er således ikke omfattet af Idealcombi’s garanti. Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke medfører skader på elementerne eller tilføjer håndværkerne unødige ergonomiske belastninger - vi hen- viser til Branchevejledning om håndtering af facadeelementer - vinduer og døre fra Bran- chearbejdsmiljørådet for Bygge & anlæg. Ved modtagelsen skal køber kontrollere, at leverancen er i overensstemmelse med aftalegrundlaget, og at der ikke forekommer åbenlyse mangler, fejl eller transportskader ved elementerne. Hvis der er forhold, der giver anledning til reklamation, skal Idealcombi’s serviceafdeling straks under- rettes på tlf. 9688 2500, før monteringen påbegyndes. Et monteret element er at betragte som et accepteret element, med mindre der skriftligt er indgået anden aftale med Ideal- combi’s serviceafdeling. Mærkater og korkbrikker på ruder og anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med monteringen af elemen- terne. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de holdes fri af underlaget. Elementerne skal beskyt- tes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag. Med den samlede ordre følger én lille dåse maling i den aktuelle farve. Malingen er be- regnet for montøren til udbedring af mindre skader i forbindelse med monteringen. Idealcombi’s serviceafdeling er altid parat med hjælp og vejledning omkring vedlige- holdelse af overfladebehandlingen, ligesom vi er behjælpelige med oplysninger om, hvor ekstra maling i den aktuelle farve kan købes til senere brug. Korrekt montering og vedligehold har betyd- ning for garantien. For at sikre en optimal funktion og betjening, er det vigtigt, at vinduer og døre monteres korrekt. Fejl ved monteringen kan give funk- tionsproblemer, og sådanne fejl vil ikke være dækket af garantien på elementerne. Har du spørgsmål til montering af elemen- terne, er du meget velkommen til at ringe til vores serviceafdeling på tlf. 9688 2500 og få de nødvendige anvisninger. Generel brugervejledning Vinduerne leveres med kant- paskvil, der betjenes med et greb, monteret i rammen. Kantpaskvillen har justerbare rullekolver, der går i indgreb med slutblikkene, der sam- men sikrer vinduet i høj grad mod tvungen adgang. Rulle- kolverne kan løbende justeres for at øge eller mindske trykket på tætningslisten. Udadgående For at skåne ventilations- funktionen, er TurnPlus ventilationsslutblik for- synet med en rød plast- spærre, som afhjælper, at elementet fejlbetjenes i byggeperioden. Den røde plastspærre fjernes i for- bindelse med ibrugtagningen. Vinduer og terrassedøre med friktionsbeslag for- bedrer muligheden for at positionere rammen i en vilkårlig åben stilling. Friktionen kan justeres ved at spænde eller løsne friktions-skruen på glideren i alu- skinnen. Dog er der ikke mulighed for en fastlåsning af stillingen, her skal der tilvælges en grebsbetjent bremse (standard på udadgående terrassedøre) som fungerer ved at lukke grebet, når rammen står i den ønskede position. Rammen skal have en vis åbning, inden der er fuld funktion af bremsen. Vendbart beslag er forsynet med en integreret børnesik- ring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Denne position kan også anvendes som ventilation ved at vippe den lille hvide spærrer frem og dermed låse beslaget fast i positionen. Yderligere åbning af vinduet sker ved at udløse børnesikringen. Er den lille hvide spærrer vippet frem til ventilationspositionen, forhindrer dette ikke lukning af vinduet. Når rammen er drejet 180° rundt uden for husets facade, griber børnesikringen igen. Dette sikrer fastholdelse under vinduespudsningen. Indadgående Kip-stilling giver en åbning på ca. 20mm afhængig af rammens størrelse. Hvis dreje-funktionen anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Ved positionsskifte mellem de enkelte funktioner skubbes rammen på plads i karmen før grebet drejes. Dreje eller dreje/ kip elementer kan have grebs- betjent bremse. Bremsen ak- tiveres i drejefunktion ved at dreje grebet ned. Hvis beslaget fejlbetjenes, drejes håndtaget til vand- ret, hængselsidens ramme presses ind i karmen. Ved at aktivere rammeløfteren kan grebet føres op i lodret stilling. Herefter lukkes vinduet og grebet drejes ned i aflåst stilling. Beslaget er nu tilbage i sin grundstil- ling. Vedligeholdelse Generelt smøres alle bevægelige dele ved hængsler og lukke/låsebeslag efter behov, dog mindst én gang om året. Se mere på Idealcombi’s montage app eller på montage.idealcombi.dk Grebspositioner TurnPlus Ventilation Åben Open Lukket Closed Lukket Closed Ventpos.2 Ventpos.3 Ventpos. 1 3 2 1 1 2 “click” “click” 3 Grebspositioner TurnPlus Ventilation Åben Open Lukket Closed Lukket Closed Ventpos.2 Ventpos.3 Ventpos. 1 3 2 1 1 2 “click” “click” 3 Detaljeret printvenlig brugervejledning findes på www.idealcombi.dk/brochurer Grebsbetjent bremse Handle operated brake stay 0-18 o Betjeningsområde for bremse Area of operation for brake 19-89 o ✓ IC26

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTg=