Byggeriets energiforbrug

Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent af Danmarks samlede energiforbrug anvendes til opvarmning, ventilation og lys i bygninger. Danmark har et af verdens mest restriktive regelsæt, når der tales om bygningers CO2-udledning.

Kravene til moderne boliger

Energibesparelser og nedbringelse i udledningen af CO2 er et af de væsentligste punkter i Erhvervsstyrelsens bygningsreglement, som stiller stadig skrappere krav til byggeindustrien.

Kravene til energiberegningen for både nybyggeri, renovering og tilbygninger er beskrevet i bygningsreglementet.

Idealcombi opfylder ikke alene de nuværende krav, men fremtidssikrer vores produkter ved hele tiden at bruge ressourcer på konstant forbedring af konstruktion og materialer. Vi ønsker, at vores produkter skal være førende på markedet inden for energirigtige vinduer og døre.

Vi støtter samtidig op om indsatsen for en mere miljørigtig produktion. Vi tilpasser løbende vores produktion til at anvende de mest miljørigtige materialer og processer muligt, og vi søger at genanvende så meget som muligt af det spild, som produktionen medfører.

MILJØ


eref-vaerdi

Varme ind – varme ud

En væsentlig kilde til varmetab fra vores boliger sker gennem lukkede vinduer. Man måler vinduets energibalance (Eref) som forskellen mellem, hvor meget gratis varme, der kommer ind udefra fra solen, og hvor meget der forsvinder ud igen gennem vindueskonstruktionen.

Eref = Varmetilførsel – Varmetab

En positiv Eref betyder i store træk, at man får mere varme ind end der forsvinder ud. Omvendt betyder en negativ Eref, at der forsvinder mere varme end der kommer ind. Reglerne for, hvor høj energibalancen skal være i vinduer i både nybyggeri og renoveringsprojekter er beskrevet i bygningsreglementet, der opdateres hvert 5. år.

I 2015 udkom BR15, hvor kravene til vinduers energibalance blev skærpet yderligere – og mange steder arbejder man allerede efter retningslinjerne for BR20, der kommer til at omhandle en energibalance på minimum 0.

Vinduer, døre, energimærkningsordningen, Om energi

Energimærkningsordningen

Energimærkningsordningen er oprettet som en uvildig instans, hvor alle har muligheden for at sammenligne markedets vinduer og døre i en A-F klassificering, som også kendes fra eksempelvis hårdehvidevarebranchen. Energimærkningen er frivillig for de danske vinduesproducenter.

Vinduesproducenterne står på den såkaldte positivliste med de produkter, der er certificeret og med tilhørende certifikat.

Certifikatet indeholder oplysninger om vinduets konstruktion, materialer samt data på standardrude og energi. På hjemmesiden www.energivinduer.dk finder du mange flere oplysninger om ordningen.

Der er en ordforklaring, der forklarer de mange forskellige terminologier, man anvender inden for energivinduer og energimærkningsordningen.

Er et A-vindue så bare et A-vindue?

Nej – det er vigtigt at holde sig for øje, at hver af kategorierne A-F spænder over et interval. Det vil sige, at et A-vindue både kan ligge i toppen af A-kategorien og i bunden af A-kategorien. Derfor er det også vigtigt at kigge på energibalancen, Eref, når man sammenligner energivinduer fra de forskellige producenter. Der kan være store energibesparelser at hente mellem toppen og bunden inden for de enkelte kategorier.

Beregning af energibesparelser

Skifter du dine ældre vinduer ud med nye lavenergivinduer, opnår du ikke alene en besparelse på den årlige varmeregning og din CO2-udledning, men du forbedrer også dit indeklima med mindre træk og kulde. På www.energivinduer.dk kan du lave en beregning over, hvor meget du, som udgangspunkt, kan spare i kroner og ører ved at skifte dine udtjente vinduer ud med nye. Vær dog opmærksom på, at beregningsmodellen er skabt på grundlag af standardtyper af huse og vinduer og derfor ikke må betragtes som et endegyldigt svar, men den kan sagtens give en indikation af omfanget.

Indvendig kondens på ruderne

Kondensdannelse opstår når varm, fugtig luft afkøles og sætter sig som vand på kolde overflader. I huse vil den koldeste overflade i rummene typisk være ruden, og det er derfor her, man oftest oplever gener med indvendig kondensdannelse. I takt med, at huse bygges mere og mere tæt, og vinduer konstrueres mere og mere energivenligt, bliver det sværere for boligen at komme af med den fugt, der ophober sig i luften indendørs. Det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering af fugtproblemer.

Minimal risiko

Ruderne i vores vinduer er lavenergiruder med varm kant og vinduerne er konstrueret med isolerende materialer mellem den udvendige og indvendige side – det betyder, at rudens indvendige side er varmere end på gamle, traditionelle vinduer, da vindueskonstruktionen i det hele taget er bedre isolerende (kulden udefra trænger langsommere igennem både ruden og karm/ramme). Dermed fortættes rummets fugtighed på ruden først ved meget lave temperaturer udenfor, og risikoen for indvendig kondens er på den måde minimeret.

Afhjælpning af kondens

Et voksent menneske afgiver i gennemsnit 2 liter væske i døgnet, og medtager man tørring af vasketøj indendørs, em fra madlavning, bad og mange planter, så bliver det i et almindeligt hjem til en del fugt. Denne fugt kan man komme af med ved hyppig udluftning. 5-10 minutters udluftning med gennemtræk 2-3 gange om dagen er optimalt. Man bør tilstræbe en luftfugtighed på max. 45% ved en stuetemperatur på 20 grader og i det hele taget sørge for at holde den samme rumtemperatur overalt i boligen. Ønsker man f.eks. at sove køligt, kan man med fordel lufte grundigt ud inden sengetid.

Vedvarende fugt skaber dårligt indeklima

Undlader man at lufte ud, risikerer man, at der ophobes så meget fugt på ruden, at kondensvandet begynder at løbe. Når kondensen først er fortættet skal vandet tørres væk med en klud. Hvis vandet ikke fjernes, er der risiko for dannelse af skimmelsvampe i de våde områder. Skimmelsvampe er sundhedsskadelige og kan give hoste og hovedpine, irriterede øjne og i værste fald udslæt og luftvejsallergi.

Udvendig kondens

Kondensdannelser på den udvendige side af ruden er et fænomen, der først er opstået inden for de senere år og forekommer typisk i efterårs- og forårsmånederne og oftest om natten og i formiddagstimerne. Det er ganske naturligt og skyldes, at ruder i dag har så god isoleringsevne, at temperaturen på den udvendige side af ruden er meget lav. Der overføres altså ikke varme fra boligen og ud til omgivelserne. Det skader ikke vinduet, og man kan bedst betragte det som et luksusproblem og et tegn på, at vinduesinstallationen er optimal. Udvendig kondens på ruden påvirker alene udsynet og forsvinder ved almindelig solvarme og vind ganske tidligt på dagen.

ENERGITILSKUD-455-x-600-px

Har du søgt energitilskud?

Ikke alle er klar over, at man kan søge energitilskud, når man energirenoverer sin ejendom.

I dag er energiselskaberne forpligtet til at hjælpe forbrugerne med energibesparelser. De må selvom, hvordan de gør det, men typisk yder energiselskabet et energitilskud eller tilbyder rådgivning.

Det er vigtigt, at du undersøger dine muligheder hos energiselskaberne – det behøver ikke være din nuværende leverandør – men sørg for at få en aftale på plads om energitilskud eller energirådgivning inden du går i gang med projektet. Det er for sent at søge om en ordning, når først projektet kører.

Sørg for i løbet af projektet at gemme al dokumentation, faktura, kvitteringer osv. Disse skal sendes til energiselskabet, når projektet er afsluttet.

Energistyrelsens Spar Energi

Energistyrelsen har oprettet en hjemmeside, der hedder Spar Energi. På den kan du blandt andet læse om forskellige former for energirenoveringer, byggevarer, byggepolitik, krav, energiforbrug og meget mere.

Du finder desuden et helt afsnit om vinduer og energibesparelser.

SPAR ENERGI

Du finder også en sammenfatning af de nuværende og de forventede krav til nye facadevinduer:

NYE FACADEVINDUER